Pastorační rada

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Milan Mičánek, Miloš Jůza, Jitka Malcová, Ondřej Kašpar, Ondřej Hlavínek, Jaroslav Malý, Ing. Ivana Kratochvílová, Mgr. Ladislav Koubek, Veronika Božková

 

 1. Po přivítání a úvodní modlitbě se otec Bohumil ohlédl za akcemi posledního půl roku.
 2. Farní rada rozhodla o dvou možných termínech Farní pouti do Itálie (zejm. Řím a další poutní místa): a) 13.-19.5.2007, b) 22.-28.4.2007. Vzadu v kostele bude přihlašovací arch; pokud do 10.12. bude alespoň 20 přihlášených, pouť se uskuteční. Případná volná místa budou nabídnuta okolním farnostem.
 3. Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 21.4.2007 (v případě pouti do Itálie v tomto termínu by se pouť uskutečnila 12.5.2007)
 4. Otec Bohumil by rád zajistil dohled dospělé osoby v sakristii před bohoslužbami. V neděli před mší sv. v 11 hodin dohled zajistí Ondřej Hlavínek a v pátek Milan Mičánek. Bohoslužby ve středu a v neděli ráno jsou ještě otevřené.
 5. Je zájem o koncertní využití našich varhan a duchovní hudbu v kostele. Adventní a vánoční koncert jsou již domluveny; v příštím roce budou koncerty jednou měsíčně tak, aby doplňovaly stávající koncerty BHP termínově a obsahem (duchovní hudba). Bude založen zvláštní fond, z nějž se budou platit honoráře vystupujícím a do nějž poplyne výtěžek vstupného; bude rovněž podána žádost Městu o příspěvek do tohoto fondu. Rada pověřuje L.Koubka jednáním s BHP o případném zajištění koncertů v jeho rámci.
 6.  Farní rada souhlasí s žádostí německého sboru Pueri Cantores Biberachu (Badensko-Württenbersko) o vystoupení u nás v kostele a ubytováním. 50 zpěváků bude ubytováno v rodinách; pokud nebude dost rodin, bude větší skupinka spát na faře. Zpěvákům budou nabídnuty termíny 5.8. a 12.8.2007.
 7. Otec Bohumil nastolil otázku pastorace mládeže, zejm. dívek. Farní rada doporučila odebírání časopisu IN pro dospívající dívky v počtu 5 ks a oslovení rodičů s nabídkou jeho předplatného. L.Koubek radu seznámil s myšlenkou uspořádání intenzivního zážitkového pobytu v horách, vedeného podle zásad zážitkové pedagogiky, který by mladé oslovil a znamenal by po ně nabídku něčeho, s čím se běžně nesetkají.
 8. Farní odpoledne se uskuteční 11.3.2007 ve 14.30 v KD. Bylo upozorněno, že je vhodnější zařadit méně vystoupení a více hlídat jejich kvalitu.
 9. Před Vánocemi se uskuteční v kostele prodej duchovní literatury, zajistí otec Bohumil (ideálně v termínu 10.12.2006). Duchovní literatura může být pěkným dárkem.
 10. Sběr starého šatstva pro potřebné se uskuteční ve dnech 7.-8.12. (7.12. od 15 do 19 hodin a 8.12. od 9 do 17 hodin).Karel Dvořák zajistí příjem šatstva, L.Koubek Kulturní dům a otec Bohumil nákladní auto na odvoz.
 11. Farní rada navrhuje otce Bohumila jako člena Kulturní komise Města. Tam je příležitost ohlídat si, aby se termíny kulturních akcí konaných v kostele zbytečně nekryly s jinými akcemi.
 12. Farní rada souhlasí s tím, aby byl lidem opět zpřístupněn kůr kostela. Dle sdělení p. Jůzy, který záležitost konzultoval s varhanáři, pohyb lidí na kůru varhanám nevadí.
 13. V pondělí 20.11. bude se stolařem dohodnuto uspořádání nových laviček na kůru a zhotovení stupňů i na druhé straně kůru (vpravo od varhan). Bude třeba dbát na přístup k varhanní skříni.
 14. Byla projednána otázka varhanního doprovodu bohoslužeb. Otec Bohumil doporučil, aby se prozatím hrála pouze ordinária, která již farnost zná. Členové rady doporučili Ondrovi Kašparovi, aby při hraní současně nezpíval.

 

Zapsala: V. Božková, L.Koubek

1. Program akcí na první polovinu roku 2004:

22. února v 17.00 – koncert v kostele: Mgr. Martin Jakubíček - Hudba tří epoch. Výtěžek půjde na varhany.

7. března v 15:30- Farní odpoledne pro děti a jejich rodiče v Kulturním domě

Program:     Vystoupení dětí

katecheze P. Bohumila

                             Vystoupení soutěžních tanečníků

                             Písně pro děti

                             Vědomostní soutěž

                             A možná přijde i velkobítešská schola

 

14. března v 18.00 -  koncert v kostele - ing. arch. Michaela Záhorská – Židovské písně

27. března - divadlo v Kulturním domě - Carlo Goldoni  - Sluha dvou pánů

4. dubna – prodej náboženské literatury po obou mších sv.

11. dubna (Boží hod velikonoční) – prohlídka věží kostela a zvonů pro veřejnost. Časy prohlídek: 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40

13. dubna – 18.00 - pouť Nový Jeruzalém v kostele ve Velké Bíteši, hlavní kazatel P. Marcel Javora

25. dubna – v podvečer - Koncert velkobítešské scholy

začátek nebo polovina května - 1. sv. přijímání

22.-23. května – pouť národů do Mariazell – pojede autobus z Velké Bíteše

10. června – průvod Božího Těla

20. června - pouť sv. Jana Křtitele, hlavní kazatel P. Marcel Javora, odpoledne koncert 

28. června - zakončení školního roku pro školáky, mše sv. v 18.00, po ní táborák a hry na farní zahradě

25. července – pouť k Jakoubkovi – mše sv. v 17.00, odchod poutníků od kostela v Bíteši v 15:30

 

2. Farní tábor – 6. – 17. července. Děti budou rozděleny na dvě skupiny: 3.- 4. třída a 5.-8. třída, takže budou tábory dva. Místo konání a další podrobnosti budou oznámeny v průběhu února.

 

3. Od posledního týdne v květnu do poloviny června bude provedena výmalba vnitřku kostela.

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Milan Mičánek, Miloš Jůza, Jitka Malcová, Ondřej Hlavínek,  Mgr. Ladislav Koubek, Veronika Božková, Eva Nováčková, Růžena Hudečková, Josef Chadim, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

 

 1. Po přivítání a úvodní modlitbě se otec Bohumil ohlédl za poslední farní radou a tím, co na ní bylo dohodnuto.

·   Farní pouť do Říma v roce 2007 není možná, ubytovací kapacity jsou plné. Bylo dohodnuto pouť přeložit na rok 2008 ve spolupráci s farností Deblín; noclehy budou: v Alpách (středisko Velehrad – spravuje olomoucký seminář) a v Římě (také středisko Velehrad, spravované českými salesiány). Termín zjistí a zajistí otec Bohumil.

·   Farní odpoledne se uskuteční 11.3.2007 ve 14.30  (KD je zajištěn).

·   Pouť na sv. Hostýn bude 21.4.

·   Nové lavičky na kůru jsou ve výrobě a budou instalovány v dohledné době.

·   Časopis pro mládež IN byl zakoupen v počtu 10 ks a je distribuován.

·   Společenství pro mládež budou bývat následovně: 1* za měsíc všechna mládež, 1* za měsíc středoškolská mládež + 9. třída; středoškoláky povede Jana Rousová a Veronika Božková

·   Pokud jde o koncerty v kostele, po konzultaci s BHP bude zvolena nižší periodicita – 1* za 2 měsíce. Město nám na koncerty zatím nepřispěje; L. Koubek sepsal grant na kraj Vysočina, který bude odeslán 8.1.2007. Kraj přispěje 30 procent nákladů. Farní rada souhlasila se složení: 2* varhanní koncert, 1* sbor z Biberachu, Spojené scholy Žďár, Sbor církevní střední ped. Školy z Brna a Spojené farnosti ze Zbraslavi.

 1. Otec Bohumil navrhl uspořádat ve farnosti setkání se zajímavými osobnostmi. Setkání s misionářkou sestrou Veronikou (V Africe pracovala s HIV a AIDS nemocnými a v Indii s malomocnými) bude 18.února v 15.00 na faře.
  P
  aní Anna Kopáčková (absolventka teologie) slouží bohoslužby slova v Domově důchodců a o světových náboženstvích bude vyprávět dne 2. března v 19.00 na faře.
 2. Každý druhý pátek v měsíci bude na faře modlitební společenství otevřené všem generacím. Začátek po mši sv., povede otec Bohumil.
 3. Paní Hudečková seznámila přítomné s organizací Tříkrálové sbírky. Ve farnosti budeme mít 15 skupin koledníků, a měli bychom tak obsáhnout všechny domácnosti. Děkujeme všem, kteří přispějí potřebným a vyjádří tak svou solidaritu. Pro příští rok máme k dispozici počty domácností v jednotlivých bítešských ulicích, čemuž mohou být poměrně přesně přizpůsobeny počty informačních materiálů a poděkování pro jednotlivé skupiny.
 4. Všichni přítomní se dohodli na rozdělení úkolů týkajících se pořádání Farního plesu 3. února. Po loňských velmi pozitivních ohlasech očekáváme vyšší návštěvnost, čemuž bude organizace přizpůsobena. Prodej lístků bude na Infocentru,předtančení mládež z Újezdu, hraje F-box, koordinátor plesu bude L.Koubek, moderátorka M. Doubková, občerstvení a nápoje zajistí J. Chadim, tombolu zaštítí paní Hudečková (ceny se mohou nosit do obchodu s obuví na náměstí), stejně jako jednohubky. Klíče vyzvedne J. Chadim, zajištění dolního šenku, prodeje losů, vstupného – lidi sežene O. Hlavínek, šatny, servis muzikantům – lidi zajistí L.Koubek, horní šenk – lidi osloví p. Hudečková. Přesné vymezení úkolů a pokyny k organizaci obdrží všichni pomocníci.
 5. Bude podána žádost radě města o odpuštění pronájmu KD za ples. Tato částka bude použita na zmíněné pořádání koncertů.
 6. Farníci budou formou ankety osloveni, které aspekty dění ve farnosti by posílili, kde by snad ubrali a jak by byli ochotni se sami zapojit. Cílem je zapojit lidi, které dosud nikdo neoslovil, ale kteří se rádi zapojí do práce pro druhé.
 7. Příští setkání pastorační rady bude 26. ledna ve 20.00 na faře.

Zapsal: L.Koubek

Zápis ze setkání Pastorační rady Velkobítešské farnosti 28. 11. 2008

 


 

Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Miloš Jůza, Bohumil Poláček

Omluven: Pavel Prchal

 

 1. Otec Bohumil přečetl stanovy Pastorační rady.

 2. Plán akcí Adventu a Vánoc (viz samostatný dokument). Vše je již připraveno a domluveno.

 3. Mše sv. za První brněnskou strojírnu se uskuteční 4. ledna v 9.30. Bude hrát skupina Bridge.

 4. Dá se konstatovat pokles počtu dětí, které jdou ke sv. přijímání a párů ke svatbě. Otázka: Jak oslovit „matrikové“ křesťany?

  1. Co již je uskutečňováno: Společenství pro dospívající. Výuka náboženství. Žehnání motorek.

  2. Co je možno udělat: Výlety během roku – 29. prosince se např. uskuteční zájezd na Betlémy do Třebíče (Kolpingova rodina). Možný další farní výlet – spojit s návštěvou pohraničí.

  3. Otázka: zavést ministrování dívek? Další možnost - ministrování malých kluků s táty. Bude zváženo, zatím se nerozhodlo.

  4. Přitáhnout lidi do kostela, ale i na farní akce: Mše sv. na farní zahradě pod širým nebem. Táborák a vyprávění - Jiří Grygar (srpen - termín zjistí L.Koubek). Večer na farní zahradě Ondráš (Konec května, červen zaj. M. Macholán). Promítání filmů (T. Kučera). Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla – Kolpingova rodina).

  5. Tříkrálová sbírka 2009: Zastřeší ji paní Hudečková. Prosíme o zapojení co nejvíce dobrovolníků.

  6. Finance: Město zaplatilo 36 833 Kč za opravu podlahy ve věži. Dále nám pan starosta slíbil 80 000 Kč – projektovou dokumentaci na generální opravu střechy, kde je 90 pct. dotace Ministerstva kultury. Částku je třeba zaplatit do konce března firmě Pyrus.

  7. Práce na jaře: ohradní zídka, vratové pilíře, vjezdová vrata, sokl oplocení a opocení u fary. Částka bude do 300 000 Kč. Musí být dokončeno do konce října 2009.

  8. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná – Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice v Africe. Petr Krchňavý – Čína – promítání diapozitivů z cest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.

  9. Příští setkání rady bude 16. ledna 2009 ve 20.00.

 

Zapsal: L. Koubek

 

Pastorační a ekonomická rada ve Velké Bíteši

Zápis z jednání Pastorační rady

V českých a moravských farnostech jsou zřizovány farní (neboli pastorační) a ekonomické rady (v naší diecézi je existence ekonomické rady povinná, existence pastorační rady je možná a podporovaná). V těchto radách, které jsou zčásti volené a zčásti jmenované farářem, se setkávají zástupci různých stavů, povolání a věkových skupin, aby společně s knězem přispívali k šíření evangelia a aby pomáhali řešit organizační otázky ve farnosti a komunikovat s obcemi, městem, jinými organizacemi i veřejností.
Důležité je vědět, že pastorační a ekonomická rada nemají rozhodovací pravomoc, kterou má pouze kněz. Farní rady mají toliko poradní funkci, nicméně duchovní správci berou názor farních rad při svém rozhodování velmi vážně.
Pokud budete mít o činnost pastorační a ekonomické rady zájem, popřípadě se na ně budete chtít obrátit s podněty nebo připomínkami, neváhejte jejich členy kontaktovat.

Pastorační rada

Předseda: P. Bohumil Poláček

 • Ladislav Chadim
 • Miloš Jůza
 • Mgr. Ladislav Koubek
 • Ing. Tomáš Kučera
 • Ing. Pavel Prchal
 • Mgr. Lenka Zavadilová (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Michaela Hanzelková (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Ludmila Fatěnová (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Martina Vodičková (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Jan Brym (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Jiří Kratochvíla (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Veronika Kroulíková (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Kateřina Kratochvílová (Ráboňová) (od 1. 1. 2017)
 • Petr Mašek (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Tomáš Burian (od 1. 1. 2017)
Pro brněnskou diecézi dosud nebyly vydány stanovy farních rad; rada se proto řídí stejnými stanovami, které platí pro farní rady v diecézi ostravsko-opavské. Více podkladů pro činnost pastoračních rad najdete na stránkách Pastoračního středicka brněnské diecéze.

Ekonomická rada

 • Mgr. Aleš Koubek (od 10.12.2012)
 • Ing. Jan Kratochvíla (od 10.12.2012)
 • Ing. Dagmar Dvořáčková (od 1.1.2015)
Ekonomické rady všech farností brněnské diecéze se řídí stanovami vydanými brněnským biskupem.