Pastorační rada

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Mgr. Ladislav Koubek, Miloš Jůza, Ivana Kratochvílová, Jitka Malcová, Jitka Mašková, Jana Rousová

 

1. Otec Bohumil zahájil zasedání v 19:45.

 

2. Hlavním bodem bylo určení data farního odpoledne, které muselo být přesunuto kvůli obsazení KD. Farní odpoledne se uskuteční ve 14:30, v neděli 27. května na farní zahradě, kde bude položeno pódium pro účinkující. Projednán zisk parketů (zajistí o. Bohumil u Technických služeb) a ozvučení (zajistí Alois Špaček) .

 

3. Farní rada nedoporučuje umísit lavičku před kostelem. V případě její instalace by hrozil pobyt asociálních skupin a devastace prostředí.

 

4. Na základě dotazů farníků bylo rozhodnuto o pořízení instalace příslušenství pro nedoslýchavé (sluchátek či reprobeden) do kostela (začáteční lavice na obou stranách). Nedoslýchaví tak budou mít lepší možnost účasti na bohoslužbách.

 

5. Téměř každá farnost má určené své poutní místo, kam farníci i rodáci z farnosti putují alespoň jednou ročně. Netín se pro Velkou Bíteš neujal , Ladislav Koubek navrhl pouť na Vranov. Trasa by moha být rozdělena na více etap, kam by byli přiblíženi někteří farníci autobusem. Předběžně bylo vybráno datum 28. října.

 

6 Rozhodnuto společně jet na „Koncert lidí dobré vůle“ na Velehradě, který se zde pravidelně koná 5.7.

 

7. Oznámeny termíny primicí v okolí Velké Bíteše: 6.7. ve 14:30 bude primice Blažeje Hejtmánka  ve Březí, 24.6. primice Tomáše Koumala v Deblíně.

 

8. Kolpingova rodina VB získala dotaci 40 000 Kč od Kraje Vysočina určené pro aktivity s dětmi a mládeží. Bude pokračovat průběh akcí, které Kolpingova rodina realizuje, přičemž vzhledem k většímu rozsahu akcí, které je možno letos realizovat, bude posílena spolupráce s farností.

 

9. Otec Bohumil seznámil přítomné s průběhem přípravy prvokomunikantů na první sv. přijímání. Rodičům dětí byl zaslán dopis, který na radě předčetl Miloš Jůza. Dopis vyzívá ke zodpovědnému přístupu rodičů a spolupráci, protože účast na přípravě pokulhává a málo dětí se účastnilo i představení prvokomunikantů na mši 3.3.

 

10. V průběhu měsíce března by měla být zahájena příprava na biřmování, rozeslalo by se 270 pozvánek ročníkům 1991 - 1994. Příprava by měla být dva roky, biřmovanec musí být vnitřně rozhodnutý, to by měla dosvědčit jejich vytrvalost v přípravě, proto by měla být příprava delší. Víceletá příprava je standardní i v jiných farnostech. Proběhla diskuse na toto téma. Po diskusi dohodnuto, že bude započato se setkáváním mládeže, přičemž na setkávání později naváže příprava na biřmování. Pozvánka bude v první vlně rozeslána mládeži, která byla u prvního sv. přijímání. Jejich osobní oslovení a pozvání by bylo lepší. Mgr. Ladislav Koubek sestavil pozvánku. Byl diskutován i obsah, který by měl být živý a bohatý. První setkání by mělo proběhnout 23.3.

 

11. Ve Velké Bíteši je lokalita s názvem „U sv. Antoníčka“, který býval vodním zdrojem pro město. Stále tam stojí kaplička, po studánce již není památky. Nyní je místo ve vlastnictví s.r.o. Vodárny V.B.  Paní Malcová navrhuje místo zkulturnit. Bližší informace o dostupnosti místa a možnostech využití zjistí  Mgr. Ladislav Koubek. Dohodnuto, že13.6. se zde bude konat mše ke sv. Antonínovi. Zazpívá bítešská schola.

 

13. Sdružení pěstounských rodin se na otce Bohumila obrátilo s dopisem, který byl na pastorační radě přečten. Sdružení vyzívá určit referenta, pověřeného komunikací se Sdružením. Referent bude vybrán na příští radě.

 

14. Dne 30.4. proběhne oslava čarodějnic na farní zahradě. Akci zajistí bratři Chadimovi.  

 

15. Upřesněny informace o pouti na Hostýn, která se uskuteční 21.4. 

 

16. V březnu proběhnou volby do farní rady. Bude se hlasovat tak, že každý návštěvník bohoslužby může uvést na volební lístek maximálně tři osoby, které by si ve farní radě přál. Následně budou sečteny počty hlasů a určeni členové rady. Farní rada se řídí stanovami, které jsou vyvěšeny na internetových stránkách farnosti.

 

17. V dubnu by mohla proběhnout přednáška Tomáše Lajkepa o euthanasii. Pokusí se zajistit Jitka Mašková.

 

18. Na závěr Otec Bohumil poděkoval všem za účast a zasedání bylo ukončeno v 21:45 hod. Příští setkání pastorační rady bude 27.dubna v 19:30 na faře.

 


     Zapsala Jitka Mašková