Přítomni: P. Bohumil Poláček, Milan Mičánek, Miloš Jůza, Jitka Malcová, Ondřej Kašpar, Ondřej Hlavínek, Jaroslav Malý, Ing. Ivana Kratochvílová, Mgr. Ladislav Koubek, Veronika Božková

 

 1. Po přivítání a úvodní modlitbě se otec Bohumil ohlédl za akcemi posledního půl roku.
 2. Farní rada rozhodla o dvou možných termínech Farní pouti do Itálie (zejm. Řím a další poutní místa): a) 13.-19.5.2007, b) 22.-28.4.2007. Vzadu v kostele bude přihlašovací arch; pokud do 10.12. bude alespoň 20 přihlášených, pouť se uskuteční. Případná volná místa budou nabídnuta okolním farnostem.
 3. Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 21.4.2007 (v případě pouti do Itálie v tomto termínu by se pouť uskutečnila 12.5.2007)
 4. Otec Bohumil by rád zajistil dohled dospělé osoby v sakristii před bohoslužbami. V neděli před mší sv. v 11 hodin dohled zajistí Ondřej Hlavínek a v pátek Milan Mičánek. Bohoslužby ve středu a v neděli ráno jsou ještě otevřené.
 5. Je zájem o koncertní využití našich varhan a duchovní hudbu v kostele. Adventní a vánoční koncert jsou již domluveny; v příštím roce budou koncerty jednou měsíčně tak, aby doplňovaly stávající koncerty BHP termínově a obsahem (duchovní hudba). Bude založen zvláštní fond, z nějž se budou platit honoráře vystupujícím a do nějž poplyne výtěžek vstupného; bude rovněž podána žádost Městu o příspěvek do tohoto fondu. Rada pověřuje L.Koubka jednáním s BHP o případném zajištění koncertů v jeho rámci.
 6.  Farní rada souhlasí s žádostí německého sboru Pueri Cantores Biberachu (Badensko-Württenbersko) o vystoupení u nás v kostele a ubytováním. 50 zpěváků bude ubytováno v rodinách; pokud nebude dost rodin, bude větší skupinka spát na faře. Zpěvákům budou nabídnuty termíny 5.8. a 12.8.2007.
 7. Otec Bohumil nastolil otázku pastorace mládeže, zejm. dívek. Farní rada doporučila odebírání časopisu IN pro dospívající dívky v počtu 5 ks a oslovení rodičů s nabídkou jeho předplatného. L.Koubek radu seznámil s myšlenkou uspořádání intenzivního zážitkového pobytu v horách, vedeného podle zásad zážitkové pedagogiky, který by mladé oslovil a znamenal by po ně nabídku něčeho, s čím se běžně nesetkají.
 8. Farní odpoledne se uskuteční 11.3.2007 ve 14.30 v KD. Bylo upozorněno, že je vhodnější zařadit méně vystoupení a více hlídat jejich kvalitu.
 9. Před Vánocemi se uskuteční v kostele prodej duchovní literatury, zajistí otec Bohumil (ideálně v termínu 10.12.2006). Duchovní literatura může být pěkným dárkem.
 10. Sběr starého šatstva pro potřebné se uskuteční ve dnech 7.-8.12. (7.12. od 15 do 19 hodin a 8.12. od 9 do 17 hodin).Karel Dvořák zajistí příjem šatstva, L.Koubek Kulturní dům a otec Bohumil nákladní auto na odvoz.
 11. Farní rada navrhuje otce Bohumila jako člena Kulturní komise Města. Tam je příležitost ohlídat si, aby se termíny kulturních akcí konaných v kostele zbytečně nekryly s jinými akcemi.
 12. Farní rada souhlasí s tím, aby byl lidem opět zpřístupněn kůr kostela. Dle sdělení p. Jůzy, který záležitost konzultoval s varhanáři, pohyb lidí na kůru varhanám nevadí.
 13. V pondělí 20.11. bude se stolařem dohodnuto uspořádání nových laviček na kůru a zhotovení stupňů i na druhé straně kůru (vpravo od varhan). Bude třeba dbát na přístup k varhanní skříni.
 14. Byla projednána otázka varhanního doprovodu bohoslužeb. Otec Bohumil doporučil, aby se prozatím hrála pouze ordinária, která již farnost zná. Členové rady doporučili Ondrovi Kašparovi, aby při hraní současně nezpíval.

 

Zapsala: V. Božková, L.Koubek