Pastorační rada

 

Ondřeji, posílám Ti zápis z pastorační rady 20.1.2022, s kterým se ztotožňuji.

 

Z PASTORAČNÍ RADY 20.1.2022 

Přítomní: P. Bohumil Poláček, Ema Burdová,Tomáš Burian, Ludmila Fatěnová, Filip Fousek, Tomáš Kučera, Petr Mašek, Pavel Prchal. 1. Informace od P. Bohumila – do farnosti přibyl nový možný varhaník Jakub Dračka, momentálně dodělává novostavbu na Babinci a mají 3. malé holčičky, takže nemá možnost trénovat na varhany, třeba budou  okolnosti  časem příznivější.

 Do hraní na varhany se už také zapojil Aleš Toman. Protože farnost Velká Bíteš získala v paní Knoflíčkové velkou oporu ve hře na varhany, rádi bychom si ji užili také při nedělních bohoslužbách. Při organizaci pohřbů  chtějí všichni pozůstalí Janu Knoflíčkovou. 

Proto navrhujeme, aby se varhaníci v neděli při bohoslužbě střídali. Při ranní mši sv. se bude střídat Ondřej Kašpar a Jana Knoflíčková. K tomuto kroku nás vede nejen výtečná hra paní Knoflíčkové, se kterou lidé v kostele rádi zpívají.  Ale také nespokojenost velké části farníků, když se při ranní bohoslužbě nemohou připojit svým zpěvem, protože se buď nehrají známé písně nebo se hrají neznámým způsobem. Také je nevyhovující, když se hraje jiné ordinárium, než je přípustné. Ordinária, které se mohou při bohoslužbě hrát  jsou od Břízy, Olejníka, Pololáníka, Ebena, není  možné používat  ordinárium Láníka aj. Také se žalmy Pololáníka má farnost problémy a ke zpěvu se nepřidává. Jedním z důvodu je také fakt, že ne vždy je předzpěv opakovatelný. Při ranní bohoslužbě,  k režimu střídání dojde  od neděle 6.února 2022. Při druhé mši sv. se to vytříbí během 1. Pol. R. 2022. Navrhujeme, že v liché týdny bude hrát Ondřej Kašpar, v sudé týdny bude hrát Jana Knoflíčková. Protože Jana Knoflíčková má nejvyšší varhanní vzdělání, bude rozhodovat o tom, kdo bude hrát o slavnostech a svátcích. 

Co se týká střídání varhaníků - je to obvyklá praxe téměř ve všech brněnských kostelích a v celé řadě farností  nejen v naší diecézi.

Ondro, přeji Ti pevné zdraví a radost ze služby pro druhé. Je to jediný způsob jak s dary, které jsme dostali oslavovat Boha a prohlubovat jednotu s farností.

Bohumil Poláček

24.1.2022

Velikonoce

 • Na Velikonoce budou zapojeni Ladislav Koubek, Jana Knoflíčková, Kateřina Ráboňová – sbor, Lukáš Kratochvíla, Ondřej Kašpar
 • Dohodnout rozpis na jednotlivé dny
 • Zpívané pašije vynecháme, na čtené pašije předem domluvit spolučtenáře

·       Žalmy

 • V liturgii bude prostor pro děti a mládež
 • Žalmy s doprovodem varhan i bez
 • Bohoslužba – něco do toho dáváme
 • Hlavně v neděli
 • Jeden zodpovědný – ostatní budou zpívat s ním
 • Oslovit rodiče
 • Oslovit Pavla Prchala, Lenku Zavadilovou
 • Debata o přesunutí sobotního zpívání a spolča, nácviky žalmů (pátek?)

·       Čtení

 • Připomenout zásady čtení pro lektory! – farář
 • Rozeslat email lektorům, ať přede mší zajdou do zákristie – dát o sobě vědět
 • Ať za sebe lektoři případně najdou náhradu!   

·      Aktivity pro děti

 • Květiny ke křížkům 

·      Farní odpoledne, Bíteš hledá borce

 • Datum

·       Ostatní 

 • Lidi by měli zavírat dveře, hlavně teď v zimě
 • Rodiče by měli umravňovat děti, které v kostele příliš ruší

Do pastorační rady jsem jmenoval 1.1.2017 tyto nové členy: Mgr. Lenku Zavadilovou, Mgr. Michaelu Hanzelkovou, Mgr. Ludmilu Fatěnovou, Ing. Martinu Vodičkovou, Ing. Jana Bryma, Mgr. Jiřího Kratochvílu, Bc. Veroniku Kroulíkovou, Kateřinu Ráboňovou, Petra Maška a Tomáše Buriana.
Pastorační radu farnosti jsem rozšířil o angažované farníky, na které se obracím s úkoly a oni je ochotně a svědomitě plní k oslavě Boží a k prospěchu farnosti.

Počtem tvoříme téměř víc jak veleradu, samozřejmě, že vztahem ke Kristu však nikoliv,:-) ale cílem a společnou modlitbou a prací budeme napomáhat oslavě Boží  a přátelským vztahům v rámci farnosti.

O. Bohumil

 Zápis ze setkání Pastorační rady velkobítešské farnosti dne 20. 3. 2009

  

Přítomni:        Bohumil Poláček, Tomáš Kučera, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

Omluveni:      Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Ladislav Koubek, Miloš Jůza

 1. Čarodějnice na farní zahradě se uskuteční tradičně 30.4. (čtvrtek). Hrát bude (taky tradičně) skupina Bridge. Je třeba oslovit tři vhodné „dobrovolníky" na obsluhu občerstvení (kandidáti: Leoš Muzikář st. i ml., Pavel Mašek, Milan Smejkal). Zajistit ve spolupráci s Lenkou Rousovou program pro děti (např. rytíři jako loni, hry a soutěže o drobné ceny atd.)
 2. Slavnost prvního svatého přijímání letos bude 31. 5. Přistoupit má 17 dětí.
 3. Farní odpoledne se uskuteční v neděli 7.6. ve 14 hodin  na farní zahradě. K účasti bude osloven Martin Vařeka.
 4. Táborák na závěr školního roku pro prvokomunikanty a všechny děti bude v pátek 26.6. na farní zahradě.
 5. První promítání filmu pro děti s rodiči předběžně plánujeme na 25.7. Místo promítání uvažujeme kromě farní zahrady např. do Lidové školy umění (alternativa pro nepříznivé počasí). Uvažujeme i o termínu v květnu s tím, že tuto akci lze řešit operativně. Návrhy filmů:  Adéla ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech, Sůl nad zlato.
 6. Byl osloven RNDr. Jiří Grygar pro přednášku o astronomii. Předběžně by se tato přednáška mohla uskutečnit v srpnu.

Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Miloš Jůza, Bohumil Poláček, Pavel Prchal

Omluven: Milan Macholán, Jan Kratochvíla

 

 • 1. Zájezd na betlémy se neuskutečnil. Příště je třeba plánovat víc dopředu a oslovit všechny skupiny zfarnosti, což tentokrát nebylo.
 • 2. Ve farnosti jsou dotazy na ministrování malých ministrantů. Možno je ministrovat již od 4 let.
 • 3. Farní akce:
 • a. Jiří Grygar byl osloven, stejně jako Ondráš (Milan Macholán). Promítání filmů na farní zahradě bude od května. Do příště každý zapřemýšlí, jaký film. Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla - Kolpingova rodina).
 • b. Tříkrálová sbírka 2009 byla rekordní. Ve farnosti se vybralo celkem 136000 Kč (rozpis je na www). Farní rada děkuje všem koledníkům i dobrodincům.
 • c. Farní finance: Starosta města slíbil 81500 Kč na projektovou dokumentaci na generální opravu střechy. Oprava bude stát 2-3 miliony Kč. Příští týden bude jasné, zda dostaneme 90 pct. dotaci zMin. kultury. Otec Bohumil seznámil radu spřípravou prací na prostranství před farou (budou realizovány na jaře). Taras bude dělat Zdeněk Crha.
 • d. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná - Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice vAfrice. Petr Krchňavý - Čína - promítání diapozitivů zcest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.
 • e. Farní ples - příští setkání vneděli v17.00.
 • f. Příští setkání rady bude 20. března 2009 v 19.00.

 

Zapsal: L. Koubek