Pastorační rada

Velikonoce

 • Na Velikonoce budou zapojeni Ladislav Koubek, Jana Knoflíčková, Kateřina Ráboňová – sbor, Lukáš Kratochvíla, Ondřej Kašpar
 • Dohodnout rozpis na jednotlivé dny
 • Zpívané pašije vynecháme, na čtené pašije předem domluvit spolučtenáře

·       Žalmy

 • V liturgii bude prostor pro děti a mládež
 • Žalmy s doprovodem varhan i bez
 • Bohoslužba – něco do toho dáváme
 • Hlavně v neděli
 • Jeden zodpovědný – ostatní budou zpívat s ním
 • Oslovit rodiče
 • Oslovit Pavla Prchala, Lenku Zavadilovou
 • Debata o přesunutí sobotního zpívání a spolča, nácviky žalmů (pátek?)

·       Čtení

 • Připomenout zásady čtení pro lektory! – farář
 • Rozeslat email lektorům, ať přede mší zajdou do zákristie – dát o sobě vědět
 • Ať za sebe lektoři případně najdou náhradu!   

·      Aktivity pro děti

 • Květiny ke křížkům 

·      Farní odpoledne, Bíteš hledá borce

 • Datum

·       Ostatní 

 • Lidi by měli zavírat dveře, hlavně teď v zimě
 • Rodiče by měli umravňovat děti, které v kostele příliš ruší

Do pastorační rady jsem jmenoval 1.1.2017 tyto nové členy: Mgr. Lenku Zavadilovou, Mgr. Michaelu Hanzelkovou, Mgr. Ludmilu Fatěnovou, Ing. Martinu Vodičkovou, Ing. Jana Bryma, Mgr. Jiřího Kratochvílu, Bc. Veroniku Kroulíkovou, Kateřinu Ráboňovou, Petra Maška a Tomáše Buriana.
Pastorační radu farnosti jsem rozšířil o angažované farníky, na které se obracím s úkoly a oni je ochotně a svědomitě plní k oslavě Boží a k prospěchu farnosti.

Počtem tvoříme téměř víc jak veleradu, samozřejmě, že vztahem ke Kristu však nikoliv,:-) ale cílem a společnou modlitbou a prací budeme napomáhat oslavě Boží  a přátelským vztahům v rámci farnosti.

O. Bohumil

 Zápis ze setkání Pastorační rady velkobítešské farnosti dne 20. 3. 2009

  

Přítomni:        Bohumil Poláček, Tomáš Kučera, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

Omluveni:      Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Ladislav Koubek, Miloš Jůza

 1. Čarodějnice na farní zahradě se uskuteční tradičně 30.4. (čtvrtek). Hrát bude (taky tradičně) skupina Bridge. Je třeba oslovit tři vhodné „dobrovolníky" na obsluhu občerstvení (kandidáti: Leoš Muzikář st. i ml., Pavel Mašek, Milan Smejkal). Zajistit ve spolupráci s Lenkou Rousovou program pro děti (např. rytíři jako loni, hry a soutěže o drobné ceny atd.)
 2. Slavnost prvního svatého přijímání letos bude 31. 5. Přistoupit má 17 dětí.
 3. Farní odpoledne se uskuteční v neděli 7.6. ve 14 hodin  na farní zahradě. K účasti bude osloven Martin Vařeka.
 4. Táborák na závěr školního roku pro prvokomunikanty a všechny děti bude v pátek 26.6. na farní zahradě.
 5. První promítání filmu pro děti s rodiči předběžně plánujeme na 25.7. Místo promítání uvažujeme kromě farní zahrady např. do Lidové školy umění (alternativa pro nepříznivé počasí). Uvažujeme i o termínu v květnu s tím, že tuto akci lze řešit operativně. Návrhy filmů:  Adéla ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech, Sůl nad zlato.
 6. Byl osloven RNDr. Jiří Grygar pro přednášku o astronomii. Předběžně by se tato přednáška mohla uskutečnit v srpnu.

Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Miloš Jůza, Bohumil Poláček, Pavel Prchal

Omluven: Milan Macholán, Jan Kratochvíla

 

 • 1. Zájezd na betlémy se neuskutečnil. Příště je třeba plánovat víc dopředu a oslovit všechny skupiny zfarnosti, což tentokrát nebylo.
 • 2. Ve farnosti jsou dotazy na ministrování malých ministrantů. Možno je ministrovat již od 4 let.
 • 3. Farní akce:
 • a. Jiří Grygar byl osloven, stejně jako Ondráš (Milan Macholán). Promítání filmů na farní zahradě bude od května. Do příště každý zapřemýšlí, jaký film. Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla - Kolpingova rodina).
 • b. Tříkrálová sbírka 2009 byla rekordní. Ve farnosti se vybralo celkem 136000 Kč (rozpis je na www). Farní rada děkuje všem koledníkům i dobrodincům.
 • c. Farní finance: Starosta města slíbil 81500 Kč na projektovou dokumentaci na generální opravu střechy. Oprava bude stát 2-3 miliony Kč. Příští týden bude jasné, zda dostaneme 90 pct. dotaci zMin. kultury. Otec Bohumil seznámil radu spřípravou prací na prostranství před farou (budou realizovány na jaře). Taras bude dělat Zdeněk Crha.
 • d. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná - Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice vAfrice. Petr Krchňavý - Čína - promítání diapozitivů zcest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.
 • e. Farní ples - příští setkání vneděli v17.00.
 • f. Příští setkání rady bude 20. března 2009 v 19.00.

 

Zapsal: L. Koubek

 

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Milan Mičánek, Miloš Jůza, Jitka Malcová, Ondřej Kašpar, Ondřej Hlavínek, Jaroslav Malý, Ing. Ivana Kratochvílová, Mgr. Ladislav Koubek, Veronika Božková

 

 1. Po přivítání a úvodní modlitbě se otec Bohumil ohlédl za akcemi posledního půl roku.
 2. Farní rada rozhodla o dvou možných termínech Farní pouti do Itálie (zejm. Řím a další poutní místa): a) 13.-19.5.2007, b) 22.-28.4.2007. Vzadu v kostele bude přihlašovací arch; pokud do 10.12. bude alespoň 20 přihlášených, pouť se uskuteční. Případná volná místa budou nabídnuta okolním farnostem.
 3. Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 21.4.2007 (v případě pouti do Itálie v tomto termínu by se pouť uskutečnila 12.5.2007)
 4. Otec Bohumil by rád zajistil dohled dospělé osoby v sakristii před bohoslužbami. V neděli před mší sv. v 11 hodin dohled zajistí Ondřej Hlavínek a v pátek Milan Mičánek. Bohoslužby ve středu a v neděli ráno jsou ještě otevřené.
 5. Je zájem o koncertní využití našich varhan a duchovní hudbu v kostele. Adventní a vánoční koncert jsou již domluveny; v příštím roce budou koncerty jednou měsíčně tak, aby doplňovaly stávající koncerty BHP termínově a obsahem (duchovní hudba). Bude založen zvláštní fond, z nějž se budou platit honoráře vystupujícím a do nějž poplyne výtěžek vstupného; bude rovněž podána žádost Městu o příspěvek do tohoto fondu. Rada pověřuje L.Koubka jednáním s BHP o případném zajištění koncertů v jeho rámci.
 6.  Farní rada souhlasí s žádostí německého sboru Pueri Cantores Biberachu (Badensko-Württenbersko) o vystoupení u nás v kostele a ubytováním. 50 zpěváků bude ubytováno v rodinách; pokud nebude dost rodin, bude větší skupinka spát na faře. Zpěvákům budou nabídnuty termíny 5.8. a 12.8.2007.
 7. Otec Bohumil nastolil otázku pastorace mládeže, zejm. dívek. Farní rada doporučila odebírání časopisu IN pro dospívající dívky v počtu 5 ks a oslovení rodičů s nabídkou jeho předplatného. L.Koubek radu seznámil s myšlenkou uspořádání intenzivního zážitkového pobytu v horách, vedeného podle zásad zážitkové pedagogiky, který by mladé oslovil a znamenal by po ně nabídku něčeho, s čím se běžně nesetkají.
 8. Farní odpoledne se uskuteční 11.3.2007 ve 14.30 v KD. Bylo upozorněno, že je vhodnější zařadit méně vystoupení a více hlídat jejich kvalitu.
 9. Před Vánocemi se uskuteční v kostele prodej duchovní literatury, zajistí otec Bohumil (ideálně v termínu 10.12.2006). Duchovní literatura může být pěkným dárkem.
 10. Sběr starého šatstva pro potřebné se uskuteční ve dnech 7.-8.12. (7.12. od 15 do 19 hodin a 8.12. od 9 do 17 hodin).Karel Dvořák zajistí příjem šatstva, L.Koubek Kulturní dům a otec Bohumil nákladní auto na odvoz.
 11. Farní rada navrhuje otce Bohumila jako člena Kulturní komise Města. Tam je příležitost ohlídat si, aby se termíny kulturních akcí konaných v kostele zbytečně nekryly s jinými akcemi.
 12. Farní rada souhlasí s tím, aby byl lidem opět zpřístupněn kůr kostela. Dle sdělení p. Jůzy, který záležitost konzultoval s varhanáři, pohyb lidí na kůru varhanám nevadí.
 13. V pondělí 20.11. bude se stolařem dohodnuto uspořádání nových laviček na kůru a zhotovení stupňů i na druhé straně kůru (vpravo od varhan). Bude třeba dbát na přístup k varhanní skříni.
 14. Byla projednána otázka varhanního doprovodu bohoslužeb. Otec Bohumil doporučil, aby se prozatím hrála pouze ordinária, která již farnost zná. Členové rady doporučili Ondrovi Kašparovi, aby při hraní současně nezpíval.

 

Zapsala: V. Božková, L.Koubek