Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

   8:00

   9:30

 19:00

Za živé a zemřelé farníky

Za rodinu Vondruškovu, Vodičkovu, za zemřelého manžela a duše v očistci

Májová pobožnost

Po

Navštívení Panny Marie

   8:00

   8:40

Za rodinu Dvořáčkovu a Procházkovu a za duše v očistci

Májová pobožnost

Út

Sv. Justina

   

St

 

 18:00

Za zemřelého Jiřího Konečného a za živou a zemřelou rodinu Konečných a duše v očistci

Čt

Slavnost Těla a Krve Páně

   8:00

 18.00

Volný úmysl

Na poděkování za společný život

 

 18:00

 18:40

Za rodiče Melicharovy a duše v očistci

Adorace do 19:15

So

Sv. Bonifáce

   7:30

Za živou a zemřelou rodinu Jurkovu, Krajčíkovu, Hlohovu a celé rody

Ne

10. neděle v mezidobí

   8:00

   9:30

Za živé a zemřelé farníky

Za Anežku Ventrubovu a živou a zemřelou rodinu

  • Zítra zvu rodiče prvokomunikantů v 17:00 na katechezi o svátostech.

  • Zveme Vás na Slavnost Božího Těla. Děvčata přijďte jako družičky s květinami, které budete sypat před Pána Ježíše přítomného ve způsobě chleba.

  • Biřmování zde bude v neděli 20.6.2021 v 10:00;  našim biřmovancům ho udělí O. biskup Pavel Konzbul. Svátost smíření bude v pátek 18.6.2021 od 19:00

  • Slavnost prvního svatého přijímání zde bude na pouť  Narození sv. Jana Křtitele 27.6.2021 v 9.30; svátost smíření bude pro rodiče, kmotry, sourozence a příbuzné v pátek 25.6. 2021 od 16:00 hodin.

  • Jako každý rok, tak i letos se uskuteční letní farní tábory pro mladší i starší děti. Přihlášky, které naleznete na webových stránkách farnosti či vzadu na stolečku odevzdávejte výhradně hlavním vedoucím (osobně nebo na jejich emailové adresy). U mladšího tábora Janu Václavovi Brymovi a u tábora staršího Víťovi Ševčíkovi.

  • Za týden zde bude knihkupec Josef Dvořák s novou knižní nabídkou.

  • Na pouť do Netína vycházíme v sobotu od fary v 10:45

  • Děkuji všem spolupracovníkům.