Rok 2011

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

 8,00

 9,30

Za živé a zemřelé farníky a sestru Olgu

Za rodiče Jízdných a Mičánkovy, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Po

Sv. Cecílie

  8,00

18,00

Za Kateřinu a Josefa

Košíkov: modlitba

Út

     

St

Sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

18,00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy a duše v očistci

Čt

 

  8,00

Za Emilii Pelikánovou z Přibyslavic

 

18,00

Za Marii Burianovu, manžela, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Burianovu

So

 

   7,30

Za Blaženu Horkou, manžela a živou a zemřelou rodinu Pelánkovu

Ne

1. neděle adventní

  8,00

  9,30

Za živé a zemřelé farníky

Za rodiče Hotárkovy a Dolníčkovy a duše v očistci


 

  • Snoubenci, kteří chcete uzavřít manželství příští rok, přihlaste se na faře, abychom naplánovali přípravu. Ta začne už letos na podzim.

  • Zapisují se úmysly na mše svaté na dalšího půl roku.

  • Vzadu na stolku máme modlitbu za průběh synody (velikost pohlednice). Modlitba má 4. sloky a snadněji se ji naučíme.

  • Děkuji všem spolupracovníkům.

 

ROZPIS BOHOSLUŽEB

25. 12. 2011 – 1. 1. 2012

Ne

Slavnost Narození Páně

8:00

9:30

Za rodinu Svobodovu, manžele Daňkovy a syna a rodiče Limberkovy a živé rodiny

Kratochvílová M.

Za manžele Vojancovy

Za živé a zemřelé farníky

Po

Sv. Štěpána

8:00

9:30

14:30

Za Karla Kozu, rodinu Kozovu, Zedníčkovu a přízeň

Za Libuši Fialovu, syna a celou rodinu

Svatoštěpánská koleda se svátostným požehnáním

Út

Sv. Jana

8:00

na DÚ + žehnání vína

St

Sv. Mláďátek

Čt

8:00

Modlitba růžence + litanie ke všem svatým

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

18:00

Za rodiče Vyskočilovy a Nováčkovy

So

Sv. Silvestr

16:30

Za Ladislava Jandu a rodinu Měřínských

Za Miloslava Loupa a rodinu Loupovu

Ne

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

9:30

Za uzdravení rodových kořenů

Za živé a zemřelé farníky

· Všem Vám přeji Požehnané svátky vánoční. Pozdravujte své nemocné a ty, kteří mezi nás nemohli přijít.

· Děkuji všem spolupracovníkům, kteří různými způsoby pomáháte životu farnosti; především modlitbou a svojí obětí a také tím, že dokážete přiložit ruku k dílu.