Hlavní otázky pro synodální 

                                                                konzultační setkání

Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia  „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní  církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo  intenzivnější? (Přípravný dokument, 26) 

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější  témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách: 

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ 

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. 

Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji? 

2. NASLOUCHAT 

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků. Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co představuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení? 

3. UJMOUT SE SLOVA 

Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve společnosti mluvili odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak funguje vztah s místními médii (nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského společenství a jak jsou tyto osoby vybírány? 

4. SLAVIT 

„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. 

Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty? 

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 

Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli. 

Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro společnost vykonávali misionářským způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje?

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 

Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění. Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé odlišných národností? Kde se v  rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým způsobem? Jak podněcujeme spolupráci se  sousedními diecézemi, náboženskými společenstvími v dané oblasti, s laickými sdruženími a  hnutími atd.? Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům a potížím? Jakým  zvláštním záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost? Jakou  zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s těmi, kteří  nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s jinými oblastmi společnosti a jak  se od nich učí: oblast politiky, ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící v chudobě? 

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI 

Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na synodální  cestě zvláštní místo. 

Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských tradicí a denominací?  Co nás spojuje a jak putujeme společně? Jaké plody jsme získali tím, že putujeme společně?  Jaké existují potíže? Jaký další krok kupředu můžeme učinit ohledně společného putování? 

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST 

Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost. Jak naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich  dosáhnout, a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita  nebo vedení? Jak jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí  vyhodnocování? Jaké podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována  odpovědnost laiků? Je naše zkušenost se synodalitou na místní úrovni plodná? Jak fungují  synodální orgány na úrovni místní církve (pastorační rady ve farnostech a diecézích, kněžská  rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální přístup v našem zapojení a ve vedení? 

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 

V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká  prostřednictvím celého našeho společenství. 

Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci  hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše  metody, které používáme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu?  Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme  nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve  společném duchovním rozlišování? 

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY 

Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“,  vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je  nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem? 

Otázky uvedené u každého z deseti témat mohou být využity jako odrazový můstek nebo  užitečný návod. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí omezovat  pouze na tyto otázky.

Není vůbec zapotřebí, aby si diecéze, farnosti nebo jednotlivé skupiny kladly za cíl zodpovědět  více nebo snad všechny otázky. Měly by být především nejprve schopny rozlišit téma, které se  jich nejvíce dotýkají, a na toto jedno konkrétní téma se soustředit. 

Účastníci jsou vybízeni, aby sdělovali své zkušenosti z reálného života upřímně a otevřeně a  aby se společně zamýšleli nad tím, co jim může Duch Svatý odhalovat, když své zkušenosti  sdílí s druhými. 

                                                                       Cílem synody, a tedy této konzultace, není 

                                                                      vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit 

                                                                       snům, probudit proroctví a vize, přinést nové 

                                                                     naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat 

                                                                            vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, 

                                                                      učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní 

                                                                      náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat 

                                                                                    srdce a rukám navrátí sílu. 

                                                                                      (Přípravný dokument, 32)