Rok 2009

Manželé Dvořákovi tráví rok v Indii dobrovolnou pomocí v salesiánském centru, které provozuje školu a internát pro děti. Nyní se obracejí na nás s nabídkou pomoci:

dvorakovi

Proč podpořit děti v Indii:

 

 • Náš internát se školou se v letošním roce dostal do velkých finančních problémů. Rozhodli jsme se, že oslovíme lidi z České republiky, kteří chtějí pomoci.
 • Vzhledem k tomu, že jsme přímo na místě určení, budeme osobně vidět, že se peníze neztratí někde cestou a že se opravdu použijí na dobrý účel.
 • Zdejší internát potřebuje peníze především na rýži pro děti a školní výdaje. Budovy mají kapacitu pro asi sto padesát dětí; momentálně jich zde bydlí necelých sto. Více jich za současných podmínek přijmout nelze, protože pro ně není na jídlo a není z čeho platit jejich studium. Pokud se něco nezmění, bude muset několik dětí (zřejmě nejslabší studenti) naši školu a internát opustit.
Další informace a způsob, jak konkrétně pomoci, naleznete na adrese http://www.kdvorak.wz.cz/indie/sbirka.htm

 

 • 2. a 3. neděle adventní 6. a 13. prosince: Při obou bohoslužbách se budou sbírat hračky pro děti z dětských domovů.
 • Adventní duchovní obnova 18. - 20.12. V pátek promluvy v 15.00 a 18.00, v sobotu v 8.00 – káže otec J. Havelka. V pátek a sobotu se celý den zpovídá.
 • Živý betlém . V neděli 20. prosince v 14.30 u kostela.
 • Betlémské světlo bude v kostele od středy 23. prosince od 8.00.
 • Štědrovečerní bohoslužba pro děti 24. prosince v 16.00, v průvodu s lampičkami ponesou děti betlémské světlo. Půlnoční mše svatá ve 24.00.
 • Boží hod vánoční 25. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté.
 • Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté s orchestrem. V 15.00 v kostele Vánoční pásmo souboru Bítešan .
 • Svátek sv. Rodiny 27. prosince v 8.00 a 9.30 mše sv. s připomínkou manželských slibů.
 • Vánoční koncert bítešské scholy Neděle 27. prosince v 16.00.
 • Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 poslední mše svatá v roce, ve 23.45 bude adorace v kostele a naše zvony nás o půlnoci vyprovodí do nového roku.
 • Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svatá.
 • Slavnostní koncert Tišnovského komorního orchestru - neděle 3. ledna v 16.00.
 • Okolo Tří králů po městě chodí koledníci po Tříkrálové sbírce .

betlem

Slavnost Všech svatých (1.11.) a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.)

venecNabízíme bližší vysvětlení obou svátků:

Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků.

Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)

svicePamátka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo veliké množství lidí, mohou kněží celebrovat toho dne tři mše.

V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.

Převzato z webu Katolik.cz, přečtěte si také informace o odpustcích pro zesnulé

faustynaMinulý týden naši farnost navštívily sestry z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství. Při bohoslužbách hovořily o svém řádu, službě i vztahu k Bohu. Vyprávěly o sestře Faustýně Kowalské, podle jejíhož svědectví vznikl známý obraz "Ježíši, důvěřuji ti". Více informací se dozvíte na jejich stránkách.

Pohádkový les se pro nepřízeň počasí přesouvá na příští neděli 7. června. Skupinky budou odcházet od Mateřské školy na náměstí mezi 13.30 a 14.30. Na farní zahradě bude připraven následný program.

Indie je země plná paradoxů. Žijí tam vedle sebe nejbohatší lidé planety, ale také desetitisíce dětí, které bydlí přímo na ulici a žebrají o peníze, aby vůbec měly co jíst. Do takovéto šílené země se rozhodli vyrazit Karel a Maruška Dvořákovi z naší farnosti. Na rok, jako dobrovolníci.

Zdravím vás milé děti, hezký den drazí rodičové,

je 1. května a na všechny, kdo hodlají o velkých prázdninách zažít pořádné táborové dobrodružství, čekají přihlášky na farní stanový tábor pro starší děti.

tee-pee

Tento rok se snad pojedeme podívat do Kamenné, kde bychom měli tábořit. Prozatím to však není úplně jisté a je možné, že budeme opět u Rohů (o tom budete včas informováni). Tábor se uskuteční ve dnech 9. - 21. srpna 2009. Tee-pee tábořiště je provozováno již po několik let mládeží z Křižanovské farnosti. Myslíme si, že stanový tábor je opravdovým táborem a tím nejlepším je, že zavede děti na 12 dní mimo město, do přírody.

Cílem našeho tábora je utužit děti i vedoucí po fyzické i duchovní stránce. Běžnou součástí programu proto bude ranní rozcvička, mytí i ve studené vodě, získávání rozličných dovedností (tábornictví, hudba, sport, křesťanství, ...), táborové ohně, kondiční cvičení a tvořivost.

Více v přihláškách :), které jsou k dispozici i v kostele na stolečku, pro otevření přihlášek musíte mít nainstalovaný adobe reader, najdete jej zde:  http://get.adobe.com/reader/

Pozor změna. Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději do 14. června


Na již tradičním velikonočním jarmarku se letos vybralo 13 500 korun. Jarmark se uskutečnil v bítešském kostele na Velikonoce a výrobky pro něj připravily děti pod vedením Lenky Rousové. Získané prostředky budou věnovány dětem v Africe. Lenky Rousové jsme se zeptali:

lenkaJak dlouho jste výrobky na jarmark připravovali?

Hned od ledna - tedy čtyři měsíce. Snažím se aspoň jednou za dva týdny, někdy i každý týden na sobotním dětském odpoledni s dětmi něco pěkného na jarmark vytvořit.

A jak jinak děti sobotní odpoledne na faře tráví?

Zrovna dneska (25. dubna) jsme hráli stopovanou, šli jsme na procházku ke mlýnům. Jinak hrajeme hry, zpíváme, připravujeme se na čarodějnice. V poslední době jsme vyráběli přívěšky, vypalujeme keramiku, chystáme se taky batikovat trička. A jelikož je letos rok sv. Pavla, věnujeme i jemu. S dětmi máme krátká zamyšlení, čteme si o něm příběhy. Je taky vyhlášená vědomostní soutěž o sv. Pavlovi. Vybrané děti teď měly se mnou farní kolo a Jirka Smutný a Liduška Fousková postoupili do děkanátního kola.

Kolik chodí na faru dětí?

Každou sobotu asi dvě desítky. Je to pro mě sice „záhul“, ale jsem ráda, že mají zájem. Chodí stále noví a noví.)

Za rozhovor děkujeme Laďovi Koubkovi

novpidnoarodejnice20076

Odpoledne pro školáky

Každou sobotu v 15.30 na faře

Čarodějnice na farní zahradě

Ve čtvrtek 30. dubna v 18 hodin. Hraje skupina Bridge.

bike_cartoon

Cyklistické závody

1. května v 15 hodin u nové ZŠ ve Velké Bíteši (ulice Sadová). Soutěžit se bude ve skupinách podle věku. Více na plakátku.

Májové pobožnosti

Po celý květen každou neděli v 19 hodin a ve středu a pátek po mši sv. v bítešském kostele.

Pouť v Borovníku

V neděli 24. května v 9.30 mše svatá.

Motorkář Bob

bob článek, který vyjde v květnovém čísle časopisu Exit162

Rozhovor s bítešským farářem Bohumilem Poláčkem o motorkách

Žehnání motorek bylo letos opravdu velkým setkáním příznivců motocyklů. Svědčilo o tom hlavně zaplněné náměstí. Položili jsme několik otázek otci Bohumilovi, který má vše „na svědomí“.

Jak jste se k motorkám dostal?

Už ve 14 letech jsem měl svého pionýra, byl úplně rozložen skládal jsem ho s kamarády. Celý rok jsem s ním jezdil načerno. A potom jsem měl další v patnácti – to bylo dvojsedlo Jawa 20. Následně jsme jezdívali k salesiánům do severních Čech v letech 1969-1974 na opravy kostelů (pomáhali  jsme  při opravách kostelů v obcích Předlice, Trmice v Velkém Březnu, Řehlovicích, Dubicích a Dubičkách). A v Trmicích byl válečný stroj BMW 500 (bez sajdy). Nechali ho tam Němci. My jsme tu mašinu obdivovali. Salesiáni nám jej nechali, my do něj nalili benzin a ono to jelo. 25 let po válce. Převezli jsme jej do Újezda u Brna ve Š 1203, kde jsem se narodil, a jezdili s ním. Samozřejmě bez značky. A pak jsem jezdil na  skútru ČZ 175. Od kamaráda jsem si kdykoli mohl půjčit motorku 250 a 350 Jawu panelku. Takže do svých 23 let jsem hodně jezdil. Pak když jsem studoval a byl vysvěcen na kněze, jsem se projel jen výjimečně.

Omlouváme se za technický výpadek farních stránek minulý týden. Už by mělo být vše opět v pořádku. 

Hezký den!

Zdravím Vás děti,

jak jsem slíbil, píši vám další informace o farním táboře pro starší děti, na který vás chci přinejmenším nalákat.

Předně, co nejdříve bude pro tábor nachystána stránka na http://tabor.betes.cz Chystá se. Na ní budete nacházet aktuální informace. Ještě se vám sem ozvu, jakmile bude vše nachystáno a spuštěno.

Teď k táboru. Prozradím, že se opět dostaneme do světa, kde králové vládnou mocným královstvím a vše co se děje, má svůj odraz v jejich vůli. Po porážce Nilfgardu, který díky vám nemohl dál působit utrpení a zkázu, vše neskončilo. Vás i ostatní čekala ještě dlouhá cesta. To vše a jistě ještě více se dozvíte v dopise (později i na stránkách), který počátkem května dostanou všichni, kdo byli v Ife, do svých schránek i se vším ostatním. Prozradím ještě, že Vás čeká návrat do svých původních kolejích, které jste, kvůli univerzitě v Ife a pomoci na Kamelotu, museli opustit.

 

Zatím se mějte velmi krásně.

Za všechny vedoucí vás zdraví Jirka