Několik zajímavých letopočtů o našem chrámu

kostel_kriz

1240 - nejstarší doložená zpráva o bítešském kostelu je na pergamenovém listě, který vydal český král Václav I. klášteru tišnovskému. Touto listinou propůjčuje její vydavatel jmenovanému klášteru patronátní právo a veškeré užitky z bítešského kostela. To znamená, že již v roce 1240 měla Bíteš kostel a faru.

1275 - 1300 přestavba presbyteria

1280 - 1300 výstavba sakristie

1300 - 1350 přístavba věže (lomená okna s kružkou)

15. století - provedeno opevnění kostela, čímž se celý areál stal městskou tvrzí

1473 - zakoupena městu za pomoci vladyky Jesenického převzácná monstrance

1475 - 1500 - začala přestavba hlavní lodě mistrem Pavlem Zickerem a byla dokončena roku 1501, o čemž svědčí nápis na vítězném oblouku. Široká románská loď byla rozdělena na dvoulodí, dřevěný trámový strop snesen a nahrazen jednoduchou křížovou klenbou, prolomena gotická okna v místě dnešních půlkruhových. Z této doby také pochází pozdně gotický sedlový portál na jižní straně presbyteria, k němuž byla někdy v 16. století přistavěna malá čtvercová stavba, tzv. dušičková kaplička.

1500 - 1762 - ve světničce nad zvony v nejvyšším patře věžním býval hlídač, jemuž říkali "trubač", "věžný", "hlásný na věži". Kolem celého tohoto patra bývala zřízena zevně pavlač na kamenných, ze stavby vyčnívajících podporách.

1500 - pořízen zvon "Poledník" na velkou věž                    

1503 - měšťané Pavel Sova a Martin Vydra věnovali na věž ve hradbách kostelních "Velký zvon," jímž měl být vyzváněn "frejung", totiž oznamován začátek a konec výročních trhů, které tehdy trvaly 14 dnů.

1505 - pořízen zvon "Kříž" na velkou věž                          

1556 - v kostele pochován pan Znata z Lomnice a na Náměšti

1562 - dokončena předsíňka před portálkem do dvoulodí v jižní straletopočtem při pravé straně vchodu

1567 - v kostele pochován pan Oldřich z Lomnice

1568 - ulit zvon "Maria" bítešským zvonařem Václavem Konvářem umístěný na vysoké věži.                                     

zvon_detail

1622 - rabování kostela průchozím vojskem

1627 - vyhořela fara a zůstala 40 let neobydlená, farářům v té době byly pronajímány domy na náměstí čp. 2 a 5

1631 - zavedeny matriky křestní a oddací

1646 - kostel vyloupen Švédy

1662 - zavedena matrika úmrtí

1669 - zbudován nový hlavní oltář, řezbářské práce provedli bratři Moučkové z Janovic, poddaní města

1663 - 1673 - obnoven vnitřek kostela, nové varhany

1682 - zaveden průvod o Božím Těle po náměstí, dříve býval jenom kolem kostela

1690 - kolem tohoto letopočtu byly odstraněny palisády a padací most, který byl nahrazen mostem zděným

1714 - na náměstí postavena socha sv. Jana Nepomuckého

1727 - bylo zřízeno řádné místo kaplanské při faře

1730 - celý kostel vně i uvnitř důkladně opraven

1731 - vyhořela fara

1762 - dne 22. května vyhořel chrám Páně. S nasazením života uhájil zvony bednář Dominik Vodička. Při požáru lehl popelem i dřevěný ochoz, který byl bytem hlásného. Věž byla nadstavěna.

1762 - zvon "Umíráček" byl ulitý ve Znojmě

1771 - založen hřbitov a obehnán zdí, přestalo se pochovávat kolem kostela "v šancích"

1785 - nově postavena budova fary

1784 - k Bíteši byl přifařen Košíkov

1735 - od Bíteše odtrženo Křoví a Křižínkov a v Křoví zřízena samostatná fara

1789 - založena "pamětní kniha farní"

1800 - již před tímto rokem byla zasypána studně kostelní pevnosti

1809 - monstrance byla odvezena Francouzi až do Znojma, bítešští obyvatelé složili mezi sebou výkupné, tak že od té doby jeměstským majetkem

1811 - postavena márnice a dále byl postaven kůr z kamene, dříve byl pouze dřevěný

1820 - zděný most, v zimním období neschůdný, byl odstraněn a příkop zasypán

1824 - odstraněno zvýšené místo za kostelem a upraveno na rozšíření hřbitova

1831 - obnovena kazatelna a křtitelnice

1831 - zřízení pobočního oltáře P. Marie a sv. Jana Nepomuckého

1873 - bítešská monstrance vystavena na světové výstavě ve Vídni

1875 - větší opravy kostela, prolomen vchod do věže ze západní strany; loď, presbyterium, sakristie a kaplička sv. Františka Serafínského dostaly nová půlkruhová okna.

1876 - poslední městská hradební brána "kostelní" zbořena

1879 - oprava hradební věže, výměna trámoví, šindelová krytina nahrazena plechem

1890 - přifařeno Jestřábí

 

kostel_zima

 

1893 - vymalován kostel

1901 - pořízena nová kazatelna a křtitelnice

1903 - pořízeno nové zastřešení věží v podobě plechových helmic

1907 - pořízena nová dlažba v kostele

1915 - zabavení "umíráčku" do války

1928 - pořízení nového"umíráčku"

1933 - oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí

1946 - oprava a malba kostela (odstranění omítek z kamenných sloupů a stropního žebroví)

60. až 70. letech za působení administrátora P. Vladimíra Truhláře byly provedeny úpravy vnitřku kostela, dále pak fasády avyspárování obou věží včetně oprav střech.

1990 - oprava kostela, zejm. fasády a střech

1995 - pořízena nová křtitelnice

1996 - nový korpus na kříži před kostelem

2000 - navrácena restaurovaná křížová cesta, opraveny kříže v okolí města

2001 - proběhly Lidové misie, postaven misijní kříž u Stadionu

v letech 1995 - 2002 mělo v Bíteši primici pět novokněží

2003 - posvěcen nový kamenný ambon (od nějž se v kostele čte) a abak (stolek pro odkládání obětních darů)

2004 - na dobu jednoho roku k nám přišli tři dobrovolníci, kteří budou pomáhat s pastorací ve farnosti

 

hodiny