Deset let spolupráce Kolpingových rodinSpolupráce mezi našimi Kolpingovými rodinami začala nenápadně, ale má již svou
desetiletou historii. Na počátku roku 2002 jsme prostřednictvím centrálního svazu Kolpingova
díla ČR ve Žďáře nad Sázavou hledali v Německu takovou kolpingovu rodinu, která by
chtěla s námi spolupracovat a předat nám něco ze svých zkušeností. Dnes zpětně můžeme
říci, že jsme skutečně rádi, že zájem projevila KR ze Schrobenhausenu, která naopak hledala
partnerskou KR na východ od německých hranic. Naše přání se střetly a vzájemně podpořily
a od té doby se datuje oboustranná spolupráce mezi našimi Kolpingovými rodinami.
Vícekrát jsme měli příležitost navštívit Schrobenhausen a vícekrát jsme přivítali hosty ze
Schrobenhausenu ve Velké Bíteši. Během těch let vznikala i rodinná přátelství, která naši
spolupráci dále posunula na osobní úroveň. Díky našim přátelům jsme mohli poznat lépe
život, který nám po dlouhá léta v období komunismu byl presentován úplně jiným způsobem
a mohli jsme si vytvořit vlastní názor na celou řadu jiných věcí, například na historicky
komplikovanou otázku o možnosti soužití a spolupráce mezi našimi národy. Uzavřené
partnerství bylo pro nás jakousi přípravou na události, které následovaly – tedy na připojení
ČR k EU. Byli jsme od počátku připraveni na cesty kooperace, na vzájemné obohacování
našich kultur, které nijak netouží rozpustit se jedna ve druhé, ale vzájemně se podnítit
k dalšímu rozvoji. Ukázalo se, že taková spolupráce má smysl pro všechny zúčastněné,
že přispívá ke vzájemnému porozumění, které je tak budováno „z dola“ tedy nikoli cestou
administrativního přinucování, ale na respektu k jinakosti, k autonomii a vzájemnosti. Heslem
A. Kolpinga bylo: Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat. A přítomná doba nám ukazuje, že
naším úkolem je snažit se překonávat pocity národní nevraživosti a nedůvěry. Naší snahou
je přispět k budování společného evropského prostoru, který se hlásí ke své křesťanské
minulost a pro který je samo křesťanství svorníkem přátelství, míru a spolupráce jak v oblasti
ekonomické, tak v oblasti sociální. Budoucnost Evropy je křesťanská, a pokud budeme
rezignovat na toto úsilí, přenecháme prostor jiným vírám a jiným cestám. Jsme přesvědčeni,
že Boží pomoc nás neopustí, ale že jen společným úsilím dosáhneme toho, co je našim
úkolem – totiž mír, bezpečí a sociální a ekonomický rozvoj.

/ Tomáš Lajkep

Seznam členů Kolpingovy rodiny Velká Bíteš

(k 16. říjnu 2006)

 1. Petra Bednaříková, Brno
 2. Karel Dvořák
 3. Mgr. Michaela Dvořáková
 4. Marie Dvořáková, Ruda
 5. Filip Fousek
 6. Marta Fousková
 7. Jindčich Halabala (pokladník)
 8. Jana Hlavínková
 9. Jiří Klement
 10. Aleš Koubek (sekretář)
 11. Ladislav Koubek (předseda)
 12. Bc. Hana Koubková (knihovnice)
 13. Vítězslav Kratochvíl (duchovní správce)
 14. Jan Kratochvíla
 15. Ondřej Kratochvíla
 16. Marie Kratochvílová
 17. Ivana Kratochvílová
 18. David Krejčí
 19. MUDr. Tomáš Lajkep
 20. Mgr. Eva Lajkepová
 21. Mgr. Markéta Lolová
 22. Lenka Macounová
 23. Michaela Macounová (referentka pro práci s mládeží)
 24. Petr Malý
 25. Iveta Marková
 26. Petr Mašek
 27. Bc. Jitka Mašková (kronikářka)
 28. MUDr. Bohumír Plucar, Bílovice n. Sv.
 29. Bohdana Plucarová, Bílovice n. Sv.
 30. Bc. Jana Rousová
 31. Lenka Rousová
 32. Ing. Tomáš Ševčík, Ruda (místopředseda)
 33. Lucie Ševčíková, Ruda
 34. Mgr. Miriam Ševčíková, Ruda
 35. Mgr. Lucie Ventrubová
 36. Eva Zavadilová
 • Pavel Fatěna +2006

Chcete - li se stát členy, obraťte se na předsedu Ladislava Koubka.

PRO TEBE

POKOJ VÁM!

Pokoj má člověk tehdy, najde-li životní jistotu a oporu. Jistotu pro současnost i pro budoucnost.
Tou největší jistotou je Pán Ježíš.
 
Proto, když vám přeji pokoj, přeji vám život s ním.
V tomto pokoji se rozpouštějí mé hříchy, slabosti a nedostatky.
V tomto pokoji najdu sílu k překonání smutku, zoufalství a beznaděje.
V tomto pokoji je ukryta budoucnost našich dětí.
V tomto pokoji mohou manželé znovu najít a oživit svůj společný život.
V tomto pokoji mohou staří a nemocní přijmout své kříže a úžasným způsobem je zhodnotit.
V tomto pokoji můžeme rozvinout dar svobody.
V tomto pokoji roste naše touha po spojení s Ježíšem skrze svátosti.
A jenom v tomto pokoji se můžeme stát solí země a světlem světa.
 
Toto všechno mám na mysli, když vás, sestry a bratři, s radostí zdravím pozdravem vzkříšeného Krista: Pokoj vám!

Text brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

Další texty biskupa Vojtěcha Cikrleho a generálního vikáře Jiřího Mikuláška jsou pro Tebe připraveny na stránkách brněnského biskupství.

Knihovna s duchovní literaturou ve Velké Bíteši

Vážení přátelé,

Jak již mnozí z vás ví, provozuje Kolpingova rodina Velká Bíteš v našem farním kostele knihovnu, kde si můžete zapůjčit knihy a kazety s duchovní tematikou.
 

Kolpingova rodina Velká Bíteš je křesťanské sdružení, které se prací ve farnosti a ve městě snaží vydávat svědectví o aktivním přístupu křesťanů k životu a k palčivým otázkám doby.
 

V roce 2005 byla do knihovny byla zakoupena nová, kvalitní a aktuální duchovní literatura a nyní, na podzim 2006 byla obohacena o další tituly věnované panem Davidem Dvořáčkem.
 

Knihovna je umístěna ve zpovědní místnosti kostela sv. Jana Křtitele a otevřena vždy v neděli po obou bohoslužbách, které se konají v 8 a 9.30 hodin. Zveme zvláště nové zájemce o kvalitní literaturu a zároveň Vás prosíme: máte-li na rozvoji knihovny zájem, nebojte se na její provoz přispět dobrovolným příspěvkem, který můžete předat knihovnicím. Těm můžete zároveň sdělovat návrhy, jaké knihy by v budoucnu měly být do knihovny pořízeny.
 

Čtenáře knihovny pak prosíme o včasné vracení knih (výpůjční doba je 4 týdny), aby si nejžádanější tituly mohl přečíst větší počet čtenářů.
 

Za Kolpingovu rodinu Velká Bíteš

Mgr. Ladislav Koubek, předseda

Vstup do knihovny